Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L. Z 2016 r. Nr 119 str.1) informuję że:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest P.W. NOWAPOL z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim 89 , 05-152 Czosnów.
Nie będziemy przekazywać Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych, chyba że będzie to wyraźnie wymagane przepisami prawa. Wykorzystujemy je tylko i wyłącznie do realizacji zamówień, przygotowywania ofert oraz wykonania naszych usług.

2. Kontakt w celu uzyskania informacji dotyczących Pana/Pani danych osobowych?

Drogą e-mailową: biuro@pracemelioracyjne.pl lub koordynacja@pracemelioracyjne.pl bądź pocztową: P.W. NOWAPOL Cząstków Mazowiecki 89 , 05-152 Czosnów.

3. Źródło Pana/Pani danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe otrzymaliśmy wraz z otrzymaniem zapytania ofertowego, zamówienia, z otrzymanej wizytówki lub ze strony internetowej Państwa firmy.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Podstawą przetwarzania Pan/Pani danych osobowych jest art. 6, ust.1 lt. b-c Rozporządzenia RODO.
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przygotowania oferty handlowej, zawarcia i realizacji zamówień i umów zawartych w ramach realizacji świadczonych przez nas usług na rzecz Pana/Pani firmy. Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych.

5. Przysługujące prawa.

Posiada Pan/Pani prawo do :
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, jeżeli uważa Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora oraz podmioty uprawnione przez Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów.

7. Okres przechowywania danych osobowych.

Zgodnie z art.5 ust.1 lit.e Rozporządzenia Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej i elektronicznej umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich